VAR

 

Handreiking beoordelingskader arbeidsrelaties van de Belastingdienst niet erg praktisch.

 

In de Handreiking beoordelingskader arbeidsrelaties (Handreiking DBA) noemt de Belastingdienst de kaders die zij gebruikt om voorgelegde overeenkomsten te beoordelen.

Aan de hand van 4 stappen wordt de vraag beantwoord of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of niet. De staatssecretaris van Financiën heeft de publicatie van dit beoordelingskader toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.De handreiking lijkt echter vooral bedoeld voor adviseurs met vergaande kennis van de problematiek. De verwijzigingen naar wetgeving en jurispredentie maken de handreiking niet echt praktisch bruikbaar voor een opdrachtgever en zzp’er.

De belastingdienst volgt de 4 stappen bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De stappen luiden als volgt:

1. Is er sprake van en gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer?

2. Bestaat er een plicht voor de opdrachtnemer om de arbeid persoonlijk te verrichten?

3. Is er sprake van loonbetaling en een loondoorbetalingsplicht?

4. Wordt de arbeidsrelatie volgens de wet aangemerkt als een “echte” dienstbetrekking danwel als een “fictieve” dienstbetrekking?

Als AL deze vragen met JA worden beanwoord, is er volgens de belastingdienst sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever dan als werkgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Opmerkingen:

Vooral de wijze van beoordelen van de gezagsverhouding is interessant om te lezen. Zo is het volgens de belastingdienst mogelijk om de bevoegdheid tot het geven van aanwijzigingen en instructies contractueel uit te sluiten. Bovendien is en nog steeds geen sprake van werkgeversgezag als die bevoegdheid is beperkt tot een bepaald resultaat. Een opdrachtgever bepaalt bijvoorbeeld in welke kleuren een huisschilder zijn huis schildert. De opdrachtgever geeft daarmee instructies en aanwijzigingen binnen het kader van de overeenkomst van de opdracht. Om dit te beoordelen moeten de aard en de inhoud van de opdracht en de verdere omstandigheden waaronder wordt gewerkt wel worden bepaald in de overeenkomst.

 

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons