Erfenis aanvaarden

 

Is een dierbare overleden en bent u erfgenaam?

 

Dan kunt u ervoor kiezen de erfenis te verwerpen, de erfenis zuiver of beneficiair te aanvaarden.

Stelt u zich eens voor dat u erfgenaam van een dierbare, die overleden is en u geen inzicht heeft in de financiële situatie van de overledene en zijn onderneming. Wanneer u de erfenis zonder meer zuiver aanvaardt, loopt u het risico dat wanneer de erfenis negatief is, u de schuldeisers van de overledene met uw eigen vermogen moet afbetalen.

Na een zuivere aanvaarding van de erfenis blijkt bijvoorbeeld dat de erfenis bestaat uit de woning van de overledene en een aantal bezittingen en schulden. Als erfgenaam bent u erfbelasting verschuldigd. U moet de erfbelasting betalen, ongeacht of de woning verkocht wordt of niet. Daarnaast is het in deze tijd niet gemakkelijk een huis te verkopen en kunt u dus lange tijd met een extra hypotheek blijven zitten of u verkoopt het huis tegen een lagere waarde, waardoor er een schuld overblijft.

Uiteindelijk kan dan ook blijken dat de overledene meer schulden dan bezittingen heeft nagelaten.

Ook in situaties waarin in eerste instantie helemaal geen vermoeden bestaat van een negatieve erfenis, kan daar toch sprake van zijn. Denk daarbij aan de situatie dat de erfgenamen van een ondernemer na zijn overlijden worden geconfronteerd met een claim van een klant van die ondernemer of bij een tweede huwelijk waarbij de erfgenamen worden geconfronteerd met geldvorderingen van de kinderen uit het eerste huwelijk op de overledenen vanwege aan hen schuldig gebleven erfdelen in verband met het eerder overlijden van hun andere ouder.

Wanneer het voor u niet duidelijk is wat de bezittingen of schulden van de overledene zijn of wanneer de overledene een risicovol bedrijf had, is het aan te raden de erfenis beneficiair te aanvaarden.

 

BENEFICIAIRE AANVAARDING

 

Bij een beneficiaire aanvaarding (aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving) geeft u als erfgenaam aan dat u eerst een overzicht wilt van de schulden en bezittingen, voordat u de erfenis accepteert. Blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, moeten de schuldeisers tevreden zijn met wat er aan bezittingen is en u bent niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die overblijven.

Zijn er meer bezittingen dan schulden, dan heeft u na voldoening van de schulden gewoon recht op het restant van de erfenis.

Aan de afwikkeling van de beneficiair aanvaarde erfenis worden wel enkele formele regels gesteld. Allereerst moet de griffie van de rechtbank de verklaring van beneficiaire aanvaarding opmaken. Deze akte wordt vervolgens ingeschreven in het boedelregister.

Daarna moeten de bezittingen wordt gebruikt om eventuele schulden te betalen. Op het moment dat alle schulden voldaan zijn, komt een eventueel positief saldo aan de erfgenamen toe.

Mocht u de nalatenschap verwerpen, dan betekent dit dat u nooit aansprakelijk bent voor de eventuele schulden van de overledene, maar u ontvangt dan ook niets. Overigens moet de griffie van de rechtbank ook voor de verwerping een akte opmaken, die in het boedelregister wordt ingeschreven.

Vanaf 1 september 2016 treedt de nieuwe Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Deze nieuwe wet biedt meer bescherming voor erfgenamen aangezien hun gedrag minder snel een zuivere aanvaarding tot gevolg heeft. Vanaf september geldt dat erfgenamen slechts door hun gedrag zuiver aanvaarden als zij beschikken over de nalatenschap en hierdoor handelingen verrichten die benadeling van schuldeisers van de nalatenschap tot gevolg (kunnen) hebben. Het verkopen of bezwaren van goederen van de overledenen zijn voorbeeld van zulke handelingen.

Erfgenamen die de nalatenschap al zuiver hebben aanvaard en na 1 september 2016 een onvoorziene schuld van de overledene ontdekken, kunnen binnen 3 maanden na ontdekking van deze schuld aan de kantonrechter verzoeken de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Van een onverwachte schuld is echter niet snel sprake, aangezien er voor erfgenamen een onderzoeksplicht geldt. Schulden aan bijvoorbeeld stiefkinderen, ontstaan met betrekking tot een eerder overleden echtgenoot/partner, kwalificeren niet als onverwacht. Dit betekent dat u alert moet zijn als blijkt dat u erfgenaam bent in een nalatenschap. Het blijft dus van groot belang voorzichtig te werk te gaan!

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons