Tijdelijke verhuur woonruimte

 

De eerste kamer heeft recent de Wet doorstroming huurmarkt 2015 aangenomen. Deze wet treedt op 1 juli 2016 in werking en brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Een van die wijzigingen is de nieuwe wettelijke mogelijkheid van huurders en verhuurders om een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte te sluiten.

In Nederland zijn huurders van onroerende zaken over het algemeen goed beschermd. Dat geldt in het bijzonder voor huurders van winkelruimte, horecagelegenheden en woonruimte. De beëindiging van dit soort huurovereenkomsten is voor verhuurders bijzonder lastig en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Als huurder en verhuurder een huurovereenkomst willen sluiten voor een lange periode, dan is dit vaak geen probleem. Moeilijkheden ontstaan op het moment dat er sprake moet zijn van een huurovereenkomst met een tijdelijk karakter.

Voor winkelruimte en horecagelegenheden heeft de wetgever in het verleden een uitzondering geformuleerd. Wanneer de huurovereenkomst een duur kent van maximaal twee jaar, gelden een groot aantal huurbeschermingsbepalingen niet en eindigt de huurovereenkomst aan het einde van die periode van rechtswege. Met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 zal een soortgelijke regeling ook voor woonruimte worden geïntroduceerd.

Beëindigen tijdelijke huurovereenkomst bij woonruimte.
Voor tijdelijke huurcontracten voor woonruimte wordt de maximale termijn twee jaar. Voor onzelfstandige woonruimte zoals studentenkamers is deze termijn maximaal vijf jaar. Een huurovereenkomst waarin een maximale termijn wordt overeengekomen, eindigt na afloop van die termijn van rechtswege. Een opzegging is dan ook niet noodzakelijk. De verhuurder moet de huurder wel tijdig van het eindigen van het huurcontract in kennis stellen. Dit moet niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk één maand voordat die bepaalde tijd is verstreken.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin de nieuwe wetgeving kan worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting van arbeidsmigranten of de verhuur van een woning in aanloop naar een verkoop. Ben u bij iedere nieuwe huurovereenkomst bewust van deze mogelijkheid voor tijdelijke verhuur van woonruimte.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons