René de Bonth Administraties en Belastingadviezen Vlijmen Waalwijk

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de administratie/belastingadviseur in casu R.N.W.M. de Bonth B.V. gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.

 

Algemeen

Artikel 1

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de bijstand van de adviseur heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

B. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

•  De adviseur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt als administratie/ belastingadviseur voor werkzaamheden als aangeduid in artikel 2b.
•  De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van  de  administratie/  belastingadviseur.

Artikel 2

A. Hoewel de adviseur tracht in aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen, zijn deze aanbiedingen vrijblijvend.

B. Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en adviseur te bepalen werkzaamheden die door de adviseur verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

C. De werkzaamheden van een adviseur (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die – gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht – dienstig kunnen zijn in verband met voormelde werkzaamheden.

D. Loonadministratie

De verwerking van de loonadministratie waaronder ook het opstellen van arbeidsovereenkomsten valt, geschiedt op basis van “execution only”, hetgeen wil zeggen dat de adviseur nimmer aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van het al dan niet toepassen van:

– de juiste CAO,

– het betalen van het wettelijk minimumloon,

– het privé gebruik door de werknemer,

– het uitbetalen of niet uitbetalen van (bijzonder-) verlof, ATV en ziekengeld,

– de inhouding en afdracht van pensioenpremies,

– het verstrekken van netto onkostenvergoeding.

– het niet of te laat opzeggen van een arbeidsovereenkomst

Verplichtingen adviseur

Artikel 3

A. De adviseur is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen, een en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

B. De adviseur voert de hem verleende opdracht uit met inachtneming van de gebruikelijke gedragsregels die bij de uitoefening van zijn werkzaamheden plegen in acht genomen te worden.

C. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht, dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

D. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Vertrouwelijke informatie

Artikel 4

De adviseur verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijze als geheim te beschouwen. De adviseur is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien hij aannemelijk maakt deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Verantwoordelijkheid voor medewerkers

Artikel 5

De adviseur is, onverminderd het bepaalde in artikel 1403 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordelijk voor de in relatie met de opdracht uitgevoerde handelingen van door hem bezoldigde of gemachtigde medewerkers.

Samenwerking met derden

Artikel 6

A. De adviseur kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen bureau behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijk daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.

B. Tenzij daarover vooraf tussen adviseur en opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen, is de adviseur niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden alsmede de honorering ervan.

C. Indien de adviseur door de opdrachtgever verzocht wordt om andere, niet tot zijn eigen bureau behorende deskundigen in te schakelen, is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 7

A. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van de handelingen die het de adviseur onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.

B. De opdrachtgever is verplicht om aan de adviseur tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van diens opdracht.

Tekortkomingen van de adviseur

Artikel 8

A. Exoneratiebeding; De adviseur is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door de adviseur of door personen in zijn dienst bij de vervulling der opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

B. De adviseur is verplicht om de hiervoor bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voorzover met het herstellen niet meer kosten gemoeid zijn dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.

C. Onder alle omstandigheden zal de verplichting van een adviseur tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van het hem totaal toekomende honorarium, betrekking hebbende op het met de betreffende administratie corresponderende boekjaar en bij gebreke daarvan het kalenderjaar, waarin de betreffende tekortkoming is vastgesteld.

D. Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt 2 jaar na einde van het met de betreffende administratie corresponderende boekjaar, waarin de betreffende tekortkoming is vastgesteld.

E. Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt indien de opdrachtgever bij de eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de adviseur niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de adviseur niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en verder werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de adviseur daarbij betrokken heeft.

Tekortkomingen van de opdrachtgever

Artikel 9

A. Voorzover tekortkomingen bij de uitvoering van de door de adviseur verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van omstandigheden dat de opdrachtgever zoals hiervoor onder artikel 7 aangegeven, niet, niet tijdig of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is de adviseur daarvoor geheel niet aansprakelijk.

B. Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal alsdan geschieden op kosten van de opdrachtgever.

Beëindiging opdracht door de opdrachtgever

Artikel 10

A. Een opdrachtgever kan ten allen tijde een gegeven opdracht doen eindigen.

B. Bij de beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen dat de adviseur de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.

C. De aan de adviseur gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenaam. Een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon die de opdracht gaf, wordt geacht beëindiging van de gegeven opdracht met zich te brengen. Verlies van de rechtspersoonlijkheid van het lichaam dat de opdracht gaf wordt beschouwd als beëindiging van de gegeven opdracht.

Beëindiging opdracht door adviseur

Artikel 11

A. De adviseur kan de opdracht neerleggen indien:

•  De opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt;
•  Op grond van handelingen van de opdrachtgever in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht dat hij de opdracht in stand houdt;
•  Op grond van onvoorziene, van zijn wil onafhankelijk omstandigheden in redelijkheid niet  van hem kan worden verwacht dat hij de opdracht in stand houdt.

B. Bij beëindiging van de opdracht door de adviseur is het gestelde in artikel 10b van overeenkomstige toepassing.

Afwikkeling opdracht na beëindiging

Artikel 12

A. Bij beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever aan de adviseur het hem toekomende honorarium alsmede vergoeding van alle door hem gemaakte onkosten verschuldigd, een en ander berekend tot het moment van beëindiging van de opdracht.

B. Een adviseur mag tot het tijdstip van volledige voldoening van het hem toekomende honorarium en de onkosten, alle stukken die betrekking hebben op de betreffende opdracht (en), de stukken van de opdrachtgever daaronder begrepen, onder zich te houden. Voorzover nodig zijn bedoelde stukken aan de adviseur in zekerheidseigendom overgedragen.

C. Bewaren van documenten en bescheiden

  1. Alle documenten welke door de opdrachtgever zijn aangeleverd worden geacht kopieen te zijn van originele stukken. Daar waar originele stukken zijn afgegeven door de opdrachtgever wordt er vanuit gegaan dat de opdrachtgever zelf kopieen heeft gemaakt voor zijn eigen dossier.
  2. Het dossier van particuliere klanten wordt 5 jaar bewaard indien de opdrachtgever ieder jaar de aangifte inkomstenbelasting laat verzorgen. Indien de opdrachtgever een zeker jaar de aangifte inkomstenbelasting niet meer door de opdrachtnemer laat verzorgen dan zal het jaar volgend daarop het dossier worden vernietigd.
  3. Het dossier van zakelijke klanten wordt 5 jaar bewaard indien het dossier niet eerder aan de opdrachtgever is overhandigd.

Algemene bepalingen van financiële aard

Artikel 13

A. Het honorarium van de adviseur wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar.

B. De adviseur doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en eventueel zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q, boekjaar.

C. In het geval geen vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar is overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.

D. Het honorarium wordt in het algemeen bepaald door:

•   Het (financiële) belang van de door de adviseur te verrichten werkzaamheden.
•  De autoriteit en ervaring van de persoon die de werkzaamheden verricht.
•  De omvang van de gevorderde arbeid.

Hoogte uurhonorarium

Artikel 14

A. Indien het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium geldt dit uurhonorarium zowel voor de administratie/belastingadviseur zelve als zijn medewerkers, tenzij vooraf een gedifferentieerd uurtarief voor die adviseur en medewerkers is overeengekomen.

B. Tenzij vooraf uitdrukkelijk een bepaald honorarium is overeengekomen, geldt, met inachtneming van het gestelde in artikel 13d als leidraad voor de vaststelling van het uurhonorarium, zowel geldende voor de adviseur als zijn medewerkers, een uurbedrag van € 60,– tot € 90,– exclusief omzetbelasting.

C. Tenzij vooraf uitdrukkelijk een bepaald uurhonorarium is overeengekomen, geldt, met inachtneming van het gestelde in artikel 13d als leidraad voor de vaststelling van het uurhonorarium, alleen geldende voor de administratie/belastingadviseur zelve een uurbedrag van € 95,– tot € 125,– exclusief omzetbelasting.

D. Het uurbedrag wordt berekend over de gewerkte uren inclusief eventuele reistijd. Tenzij anders overeengekomen is in het uurbedrag de vergoeding voor algemene kantoorkosten begrepen.

E. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever aan de adviseur voorts verschuldigd vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Aanpassing honorarium

Artikel 15

A. De in artikel 14b en 14c van deze regeling genoemde honorariumbedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2006. Het indexcijfer, genoemd in lid b wordt voor dat jaar voor de toepassing van de regeling op 100 gesteld.

B. Jaarlijks wordt door het Centraal Bureau van de Statistiek het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie vastgesteld hetgeen als grondslag zal dienen voor de bedragen zoals genoemd onder artikel 14b en 14c.

Declaratie

Artikel 16

A. Tenzij de opdrachtgever en de adviseur anders overeenkomen, dient de declaratie door de adviseur tenminste per kwartaal ingediend te worden.

B. Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn dat de opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Reclamering

Artikel 17

Reclamering terzake van declaratie dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen twee weken na verzending van de declaratie, bij overschrijding van welke termijn ieder aanspraak van de opdrachtgever is vervallen.

Betaling

Artikel 18

A. De declaratie dient betaald te worden binnen twee weken nadat deze bij de opdrachtgever is ingediend.

B. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de adviseur een rentevergoeding verschuldigd op de voet van 1% per maand, te berekenen met ingang van veertien dagen na het indienen van de declaratie.

C. In geval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de adviseur voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die door de adviseur ter inning van zijn declaratie worden gemaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin de adviseur zich voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van € 150,– vermeerder met omzetbelasting, zonder dat de adviseur gehouden is aan te tonen dat hij de betreffende kosten in die omvang werkelijk heeft gemaakt.

Geschillen

Artikel 19

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement van de plaats van vestiging van de adviseur of in het Arrondissement waarin de raadsman van de adviseur zijn kantoor gevestigd heeft, behoudens de bevoegdheid van de adviseur de gewone competentieregels toe te passen. Op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Copyright Rene de Bonth – Alle rechten voorbehouden


Direct vragen stellen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw jaarrekening te laten maken of uw aangifte omzetbelasting te laten verzorgen? Of bent u op zoek naar een nieuw administratiekantoor in de regio Vlijmen of Waalwijk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 073-5119038 of vul het contactformulier in.

Wij streven ernaar om uw ingevulde contactformulier te beantwoorden binnen 24 uur. U bent overigens altijd welkom om geheel vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken!